Regulamin

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Gry Miejskiej i jej wykonawcą (zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Grą Miejską”) jest Fundacja Aktywnych Obywateli imienia Józefa Dietla, 31-352 Kraków, Os. Złota Podkowa 32/16, KRS: 0000442600, data wpisu:  12.2012,  Regon: 122737654,  NIP: 6772372526

  Reprezentowana przez: 
  Marcin Kwaśny – Prezes Zarządu,
  Dawid Hajok – Członek Zarządu,

 2. Niniejszy „Regulamin” stanowi podstawę Gry Miejskiej i określa prawa i obowiązki jej uczestników (dalej: Uczestnicy).
 3. Uczestnictwo w Grze Miejskiej jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnik przystępując do Gry Miejskiej akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.
 4. Gra Miejska zorganizowana będzie na terenie Krakowa.


§2

Uczestnictwo w Grze Miejskiej

 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, uczestnikiem Gry Miejskiej mogą być tylko osoby fizyczne, pełnoletnie, które:

  a) zbiorą, (w określonym terminie, w wyznaczonych w tym celu punktach na mapie Krakowa) i poprawnie zarejestrują (w formularzu konkursowym na stronie Gry Miejskiej www.hugh5ive.pl) co najmniej 5 indywidualnych kodów

  b) akceptują niniejszy Regulamin;

 2. W Grze Miejskiej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne firmy współpracujące z Organizatorem w ramach niniejszej Gry. W Grze Miejskiej nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 3. Uczestnictwa w Grze Miejskiej, jak i praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
   

§3

Zasady Gry Miejskiej

 1. Gra Miejska rozpoczyna się dnia 1.02.2016 r. o godz 0.00 i trwa do 31.05.2016 do godz. 23.59.
 2. Tematem przewodnim Gry Miejskiej jest odwiedzenie miejsc zaprzyjaźnionych z High 5ive i poznanie Krakowa od innej strony.
 3. Zadaniem uczestników Gry Miejskiej jest zebranie co najmniej 5 indywidualnych kodów, na hasło „High5ive”, w wyznaczonych w tym celu punktach na mapie Krakowa, gdzie na uczestników Gry czekają niespodzianki. Mapa z wyznaczonymi lokalizacjami dostępna jest na stronie www.high5ive.pl
 4. Zebrane, indywidualne kody uczestnik każdorazowo powinien zarejestrować na stronie Gry Miejskiej www.high5ive.pl, wpisując we wskazane pole poprawny kod i adres email.
 5. Po rejestracji kodów uczestnik otrzyma informację zwrotną od Organizatora na podany przy rejestracji adres email o poprawnej rejestracji kodów.
 6. Poprzez rejestrację kodu na stronie Gry Miejskiej uczestnicy wyrażają zgodę na:

  a) wzięcie udziału w Grze Miejskiej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

  b) przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry Miejskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

  c) administratorem danych osobowych jest Fundacja Aktywnych Obywateli imienia Józefa Dietla, 31-352 Kraków, Os. Złota Podkowa 32/16, KRS: 0000442600,

 7. Nagrodę High5ive otrzyma każdy uczestnik Gry Miejskiej, który w wyznaczonym terminie trwania Gry zbierze i poprawnie zarejestruje co najmniej 5 indywidualnych kodów.
 8. Ogłoszenie listy Nagrodzonych Uczestników Gry Miejskiej i wręczenie nagród nastąpi 2.06.2016 roku. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o możliwości odbioru nagrody.
 9. Nagrodzeni Uczestnicy zobowiązują się do odebrania nagrody w terminie 14 dni od momentu powiadomienia ich przez Organizatora o wynikach Gry Miejskiej.
 10. W przypadku nie odebrania nagrody przez Uczestnika w wskazanym terminie prawo do nagrody przepada.

 

§4

Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w Grze Miejskiej są niespodzianki o wartości do 20 euro (80 zł).
 2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent.
 3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 4. W celu zawiadomienia Uczestnika o wygranej w Grze Miejskiej, Organizator będzie kontaktować się z nim przy wykorzystaniu adresu email podanego podczas rejestracji.

 

§5

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości
  w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci internet, za przypadki udziału w Grze osób nieuprawnionych.
 2. Organizator może wykluczyć z Gry Miejskiej Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Gry Miejskiej z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Gry, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia listy Nagrodzonych Uczestników, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna być złożona) na adres: biuro@aktywniobywatele.pl lub Fundacja Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla, ul. Św. Tomasza 1/2 z dopiskiem „Gra Miejska – High 5ive” organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres, email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis
  i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Grą Miejską będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
 6. Zasady Gry Miejskiej określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 7. Organizator przetwarza wyłącznie dane osobowe Uczestników,
  przekazane podczas rejestracji tj. adres e-mail.
 8. Uczestnik ma prawo kierować do organizatora wszystkie wątpliwości związane
  z przetwarzaniem jego danych osobowych tj. adres e-mail.
 9. Deklarując uczestnictwo w Grze Miejskiej, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na specjalnej stronie www.high5ive.pl
 10. Wszelkie pytania dotyczące Gry Miejskiej należy kierować do Organizatora –
  na adres: biuro@aktywniobywatele.pl.
 11. Organizator Gry Miejskiej zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na oficjalnej stronie high5ive.pl
 12. Zmiany Regulaminu nie mogą następować na niekorzyść dotychczasowych Uczestników Gry Miejskiej.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.